Useful tips

Miksi lapselle edunvalvoja?

Miksi lapselle edunvalvoja?

Lastensuojelulain 22 § mukaan lapselle tulee määrätä edunvalvoja, jos huoltaja ei voi puolueettomasti valvoa lapsen etua ja samalla edunvalvojan määrääminen on tarpeellista asian selvittämiseksi tai lapsen edun turvaamiseksi.

Kuka on lapsen edunvalvoja?

Lapsen, eli alle 18-vuotiaan, edunvalvojana toimii yleensä tämän huoltaja eli vanhempi tai vanhemmat yhdessä. Lapsen edunvalvoja, eli yleensä vanhemmat joko yhdessä tai erikseen, hoitaa lapsen taloudellisia ja muita holhoustoimilaissa tarkoitettuja asioita.

Mitä tekee yleinen edunvalvoja?

Edunvalvojan on huolehdittava päämiehensä omaisuudesta sillä tavoin, että omaisuus ja sen tuotto voidaan käyttää päämiehen hyödyksi ja tämän henkilökohtaisiin tarpeisiin. Edunvalvoja voidaan määrätä hoitamaan myös yksittäistä asiaa, esimerkiksi kiinteistön myymistä päämiehensä puolesta.

Milloin lapselle määrätään edunvalvoja?

Lastensuojelulain 22 §:n mukaan lapselle tulee määrätä edunvalvoja käyttämään hänen puhevaltaansa, jos on perusteltu syy olettaa: ettei huoltaja voi puolueettomasti valvoa lapsen etua asiassa ja. edunvalvojan määrääminen on tarpeen asian selvittämiseksi tai muutoin lapsen edun turvaamiseksi.

Milloin edunvalvojaa haetaan lastensuojeluasiassa?

Lastensuojeluasiassa lapsen henkilöön liittyvän edunvalvonnan hakeminen perustuu lastensuojelulakiin. Edunvalvojaa haetaan lastensuojeluasioissa ensisijaisesti lastensuojelulain 22 §:n nojalla. Säännöksen mukaan lapselle on tarvittaessa haettava edunvalvojaa käyttämään hänen puhevaltaansa lastensuojeluasiassa.

Kuka on Lastensuojelun edunvalvojan tehtävä?

Lastensuojelun edunvalvojan tehtävä on toimia lapsen puolueettomana edustajana käyttäen lapsen puhevaltaa määrätyssä asiassa. Edunvalvontamääräys määrittää edunvalvojan tehtävän ja toimivallan rajat. Lastensuojelun edunvalvojan tehtävät, määräyksen kesto ja laajuus ilmenevät annetusta päätöksestä.

Mikä on edunvalvontamääräys lastensuojelussa?

Edunvalvontamääräys määrittää edunvalvojan tehtävän ja toimivallan rajat. Lastensuojelun edunvalvojan tehtävät, määräyksen kesto ja laajuus ilmenevät annetusta päätöksestä. Edunvalvojamääräys voi koskea tiettyä lastensuojeluasiaa sosiaalitoimessa tai tuomioistuimessa.

Onko lastensuojelun edunvalvonnassa keskeiset Lainkohdat?

Lastensuojelun edunvalvonnassa on kyse YK:n lapsen oikeuksien yleissopimukseen ja kansalliseen lainsäädäntöön liittyvästä ja viranomaisia velvoittavasta lapsen oikeudesta osallisuuteen, tulla kuulluksi ja ilmaista mielipiteensä kaikissa lasta koskevissa viranomaistoimissa. Edunvalvojan hakemisen ja määräämisen kannalta keskeiset lainkohdat ovat: