Other

Vad betyder barnpension?

Vad betyder barnpension?

Du som är barn och har en förälder som avlidit kan få barnpension som ett ekonomiskt stöd. Barnpensionen ersätter en del av den försörjning som den avlidne föräldern bidrog med.

Är efterlevandestöd skattepliktigt?

Efterlevandelivränta kan även betalas ut. Om detta skett är denna livränta skattefri till den del den enligt 85 kap. 3, 5 och 6 §§ SFB gjort att efterlevandestöd och barnpension som inte är skattepliktig, har minskats (11 kap. 40 § IL).

Hur mycket får ni i barnpension?

Om det yngsta barnet är över 12 år blir barnpensionen 35 procent av ålderspensionen. För varje extra syskon utbetalas 20 procent. Det utbetalade beloppet delas lika mellan alla barnen. Det utbetalade beloppet kan aldrig överstiga den antagna ålderspensionen.

Hur länge får barn barnpension?

Barn som har en avliden förälder kan få barnpension. Denna pension betalas ut till den kvarvarande föräldern/vårdnadshavaren fram till dess barnet fyller 18 år. Efter 18 årsdagen fram till dess barnet fyller 20 år betalas den ut till barnet om barnet fortfarande studerar.

Hur är Barnpension skattefri enligt Il?

Barnpension. Barnpension är i sin helhet skattepliktig, oavsett beloppets storlek. Ett undantag är dock sådana delar av barnpensionen som är skattefria enligt 11 kap. 40 § IL. Dessa är skattefria även enligt SINK eftersom endast en sådan inkomst som skulle ha beskattats enligt IL är skattepliktig (5 § sista stycket SINK).

Hur ska du ansöka om Barnpension?

Oftast behöver du själv inte ansöka om att få barnpension eller efterlevandestöd. Den barnpension som du får beräknas på den avlidna förälderns allmänna pension, som är den antagna inkomstpensionen. I den antagna inkomstpensionen ingår den pension som din förälder har tjänat in fram till dödsfallet.

Vilken pension är skattepliktig enligt Sink?

Pension som är grundad på en tidigare anställning eller ett tidigare uppdrag hos svenska staten, svensk kommun eller svenskt landsting är skattepliktig (5 § första stycket 5 SINK). En sådan pension är dock undantagen från skatteplikt enligt SINK om följande två kriterier är uppfyllda: mottagaren är medborgare i anställningslandet