Useful tips

Wie zijn de leden van de Provinciale Staten?

Wie zijn de leden van de Provinciale Staten?

Het aantal leden is afhankelijk van het inwonertal en loopt uiteen van 39 voor een provincie met minder dan 400.000 inwoners, tot 55 voor een provincie met meer dan 2.000.000 inwoners (art. 8 lid 1 van de huidige Provinciewet).

Wat is de grootste partij in Overijssel?

Provinciale Staten

Uitslagen van de verkiezingen voor Provinciale Staten vanaf 1991
Partij 1991 Zetelverdeling (grafisch)
GroenLinks 3,63 2019 2015
Partij van de Arbeid 19,80
ChristenUnie

Hoe wordt Overijssel bestuurd?

Het dagelijks bestuur van de provincie Overijssel is in handen van Gedeputeerde Staten. De leden van Gedeputeerde Staten worden voorgedragen door Provinciale Staten. Samen met de Commissaris van de Koning vormen zij het College van Gedeputeerde Staten.

Wat doet de provincie Overijssel?

Overijssel maken we samen! Overijssel is een prachtige provincie om te wonen, te werken en te recreëren. Met elkaar maken we Overijssel iedere dag leefbaarder, mooier, veiliger en beter bereikbaar. De provincie werkt samen met gemeenten, waterschappen, het Rijk, ondernemers en maatschappelijke instanties.

Hoe heet de voorzitter van de Provinciale Staten?

De gedeputeerden worden gekozen door de Provinciale Staten (kortweg: de Staten) voor een periode van vier jaar. Iedere gedeputeerde heeft eigen taakgebieden. Doorgaans volgt hun benoeming op onderhandelingen over een coalitie tussen fracties in de Staten.

Wie staat er aan het hoofd van de Provinciale Staten?

Provinciale Staten staan aan het hoofd van de provincie, de gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente. Hun vergaderingen zijn openbaar. Hiermee wordt hun positie als democratisch gekozen hoofdorganen van het bestuur van provincies en gemeenten benadrukt.

Wie is de Gedeputeerde Staten?

De commissaris zit het college voor en wordt voor zes jaar benoemd door het Rijk (de Kroon). De gedeputeerden worden gekozen door de Provinciale Staten (kortweg: de Staten) voor een periode van vier jaar.

Wat is de belangrijkste taak van de Provinciale Staten?

Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. Zij bepalen het beleid van de provincie op de belangrijkste punten, en controleren de Gedeputeerde Staten.

Hoe wordt een provincie bestuurd?

Provincies worden bestuurd door instanties met ouderwetse namen: de Provinciale Staten, de Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning. Provinciale Staten zijn vergelijkbaar met de Tweede Kamer of de gemeenteraad. Zij zijn het hoogste orgaan van de provincie en bepalen in hoofdlijnen wat de provincie doet.

Hoe worden de leden van Gedeputeerde Staten gekozen?

De gedeputeerde staten bestaan uit de commissaris van de koning en de gedeputeerden. De commissaris zit het college voor en wordt voor zes jaar benoemd door het Rijk (de Kroon). De gedeputeerden worden gekozen door de Provinciale Staten (kortweg: de Staten) voor een periode van vier jaar.

Wat is de verantwoordelijkheid van het college van Gedeputeerde Staten?

De Gedeputeerde Staten (GS), ook wel het College van Gedeputeerde Staten genoemd, zijn een bestuursorgaan in de twaalf provincies van Nederland. De GS vormen het dagelijks bestuur van een provincie. Ze zijn vergelijkbaar met de deputaties van de Belgische provincies en de Colleges van B&W in de Nederlandse gemeenten.

Wie is de voorzitter van de Provinciale Staten?